Social Return / Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Stichting Fibonacci Talents Community, uw partner in Social Return?!

Social Return’ – letterlijk: sociale opbrengsten – is een breed begrip.

Wij verstaan eronder: “Alle maatregelen die de naleving van grondrechten en beginselen van gelijkheid en non-discriminatie, sociale cohesie en solidariteit bevorderen‘.

De essentie is dat uw de bedrijfsvoering zodanig is/wordt ingericht dat er opbrengsten zijn op sociaal maatschappelijk vlak. Deze opbrengsten kunnen bestaan uit bijvoorbeeld (1) het terugdringen van onvrijwillige werkloosheid, of (2) voorkoming van sociale uitsluiting van bepaalde specifieke doelgroepen of (3) opheffen van arbeidsbeperkingen voor individuele personen met een vermeende afstand tot de arbeidsmarkt.

Om deze punten te kunnen bereiken, worden bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: (a) het opnemen van bedingen om kwetsbare medemensen uit specifieke doelgroepen, t.w. jongeren, 50+’ers, vrouwen, (arbeids)gehandicapten en vluchtelingen, aan (betaalde) arbeid en/of bij het talent passend onderwijs te helpen, (b) het verrichten van positieve activiteiten om werkgevers en overheden te stimuleren ook te kijken naar kandidaten uit de specifieke doelgroepen.

Geen vrijblijvende inspanning
Social Return is ontstaan als een verplichting vanuit de overheid vanwege een té lage invulling van maatschappelijke participatie door het bedrijfsleven. De overheid wil met de verplichting een duidelijk signaal afgeven over hoe de aandacht voor ‘mensen met een (vermeende) afstand tot de arbeidsmarkt’ moet zijn. Niet in woorden, maar in daden. De vrijwilligheid wordt serieus verminderd door de verplichting. Toch is het niet altijd mogelijk voor een werkgever om zo’n kandidaat de mogelijkheid te bieden. Daarom biedt de stichting als sociaal maatschappelijk platform de verbinding voor alternatieve oplossingen om werkgevers en overheden te ontzorgen bij het invullen van maatschappelijke verplichtingen.

Invulling Social Return is moeilijk te controleren?!
Op Internet is er veel te lezen over het wel en wee van het toepassen van Social Return verplichtingen. Er is weliswaar moeite met het controleren van de uitvoering of het kost dermate veel tijd of geld waardoor controle vaak verminderd wordt of niet ingeregeld is. Of de invulling van de verplichting wordt door een werkgever afgedaan met een noodzakelijke uitvoering die slechts een tijdelijke oplossing biedt. Het duurzame karakter van Social Return wordt daarmee teniet gedaan.

De individuele mens staat voorop?!
Stichting Fibonacci Talents Community heeft een helder standpunt over de invulling van Social Return. Het is dé passie van de vrijwilligers, bestuurders en samenwerkingspartners om mensen die “bestempeld zijn met een label” te ondersteunen met directe oplossingen die leiden tot een solide vorm van duurzame arbeids- en/of maatschappelijke participatie passend bij de betreffende persoon. Voor ons staat de individuele mens voorop!

Solide programma’s voldoen aan (wettelijke) verplichtingen?!
Het programma ‘Fibonacci Talents’ van de stichting biedt bedrijven verschillende mogelijkheden om invulling te geven aan de Social Return verplichtingen én de kans om samen te werken. De gehele invulling van de verplichting kan worden verzorgd in samenwerking met de stichting. Van het ondersteuning geven bij het invullen van de paragraaf ‘Social Return’ in een (Europese) Aanbestedingen tot het praktisch uitvoeren van specifieke projecten die voldoen aan de gestelde eisen voor Social Return.

Verder kijken dan de neus lang is?!
Stichting Fibonacci Talents Community vertrouwt erop om binnenkort aangemerkt te worden als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) waardoor er ook interessante fiscale elementen meespelen in de verschillende vormen van samenwerking, binnen en buiten de verplichtingen van de overheden. Samenwerking met de stichting brengt u meer dan ‘slechts’ invulling geven aan een verplichting. Wij brengen u een maatschappelijke waarde die van groot belang kan zijn voor potentiële opdrachtgevers. Men wil tegenwoordig veel vaker zien dat uw bedrijf of organisatie ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.

Versterkt u uw imago?!
Samenwerking met Stichting Fibonacci Talents Community biedt tevens een goede kans om te participeren met organisaties binnen en buiten uw eigen netwerk. Het geeft u direct en indirect zelfs meer mogelijkheden op sociaal en economisch vlak. De wetenschap bij andere partijen dat uw bedrijf een sterke betrokkenheid toont en maatschappelijke verantwoordelijkheid verzorgt voor diverse doelgroepen die worstelen met arbeidsparticipatie in de samenleving, versterkt meer dan zeker uw persoonlijke en bedrijfsimago.

Beschikbaarheid van Professionele Expertise?!
Wij beseffen als vrijwillige professionals – dagelijks actief in zowel bedrijfsleven, overheid als onderwijs – dat het invullen en voldoen aan eisen in Europese Aanbestedingen geen sinecure is. Samen met de ter zake deskundige partijen in het netwerk van Stichting Fibonacci Talents Community, wordt de kans geboden om gebruik te kunnen maken van de expertise! Gaat u samen met de stichting een project starten, dan is de expertise tegen gunstige voorwaarden inzetbaar.